Gå til hovedinnhold Gå til søk

Driving a foreign registered vehicle in Norway? All vehicles are obliged to pay road toll in Norway. Read more here.

Personvernvilkår

Bompengeselskap Nord AS sin personvernerklæring
Denne erklæringen gjelder for Bompengeselskap Nord-konsernet.

Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelder disse personopplysningene.

1. Personopplysninger

Personopplysninger defineres som enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og registreringsnummer på kjøretøy.

2. Hvorfor behandler Bompengeselskapene personopplysninger?

Bompengeselskap Nord behandler personopplysninger for å kreve inn bompenger fra passeringer med kjøretøy gjennom bomstasjoner. Innkreving av bompenger skjer utelukkende ved hjelp av automatiske bomstasjoner, der trafikantene blir fakturert for registrert passering. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i Veglovens § 27. Konsernet krever inn bompenger på vegne av Statens vegvesen som har oppdraget fra Samferdselsdepartementet. I forlengelsen av arbeidet med å kreve inn bompenger, behandler vi også personopplysninger for å kunne oppfylle avtalevilkårene til kunder med AutoPASS-Avtale («avtalekunder»).

3. Behandling av personopplysninger for å kreve inn bompenger

Administrerende direktør i Bompengeselskap Nord AS er ansvarlig for at konsernets behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Bompengeselskap Nord AS og Vegamot AS samarbeider om driften av bompengeanleggene, noe som også innebærer behandling av personopplysninger. I den forbindelse er det inngått databehandleravtale mellom selskapene, med Vegamot AS som databehandler.

4. Hvilken informasjon registreres?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Alle norske bompengeanlegg er tilknyttet et felles sentralsystem (CSN) hvor all passeringsinformasjon fra bomstasjonene lagres og som inneholder alle nødvendige opplysninger knyttet til oppfølging av innkrevingen. CSN er levert av Q-Free ASA. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • For å kunne kreve inn bompenger, registreres alle kjøretøy som passerer konsernets bomstasjoner.
  • Kjøretøy med gyldig avtale registreres i tråd med avtalevilkårene for AutoPASS.
  • Kjøretøy uten gyldig avtale registreres med bilde av bilens registreringsnummer.
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (se også Veglovens § 27).

For å kunne prise passeringen riktig, registreres tid og sted for passering. Informasjon om kjøretøyet for kunder uten avtale innhentes fra kjøretøyregister i det land kjøretøyet er registrert. For kunder med avtale innhentes informasjon fra Miljøregisteret som eies av Statens Vegvesen.
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (se også Veglovens § 27).

For å administrere rett til fritak for betaling: Parkeringskort for forflytningshemmede kan gi rett til fritak for betaling i enkelte bomanlegg. Informasjon om at det er knyttet et parkeringskort til avtalen lagres derfor, og behandles som sensitive personopplysninger. Behandlingen er hjemlet i artikkel 9 nr. 2 bokstav a (samtykke).

For å sende faktura, behandler vi opplysninger om avtalens eller kjøretøyets eier. Er du avtalekunde hos Bompengeselskapene, benytter vi informasjonen du selv har gitt oss. Dersom du ikke har gyldig avtale, hentes opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen. I begge tilfeller er dette firma/navn, adresse og fødselsdato/organisasjonsnummer. Avtalekunder har i tillegg mulighet til å registrere flere opplysninger som blant annet epostadresse, telefonnummer og parkeringskort.

Behandlingsgrunnlaget for disse opplysningene er GDPR artikkel 6. nr. 1 bokstav b (nødvendig for å oppfylle avtale). For øvrig er behandlingen nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (se også Veglovens § 27).

Ved utsendelse av faktura pr. post kontrolleres adressen mot adresseregister.
Ved endring oppdateres adressen i vår kundedatabase.

Statens vegvesen har inngått avtale med Euro Parking Collection plc (EPC) i England for fakturering av utenlandske kjøretøyer uten gyldig avtale.

For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk med kontonummer, fakturahistorikk, avtaleskjema, bruk av webtjenester og opplysninger knyttet til brev, telefon- og eposthenvendelser til kundeservice. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c (se også Veglovens § 27).

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt og lengde på samtalen) logges i vår telefonsystem som er levert av Puzzel. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå.

Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte oversikt over sine siste mottatte anrop i telefonsystemet. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter den registrerte oversender eller annen korrespondanse i anledning saken. I de fleste saker er det imidlertid minimalt med personopplysninger som behandles.
Behandlingen skjer for å bistå den som henvender seg til oss. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med besvarelser av henvendelser er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

Informasjon til eksisterende kunder
Vi sender ut generell informasjon per e-post og SMS, for eksempel om endringer i avtalebetingelser eller påminnelser om brikkebytte til eksisterende kunder, dersom du glemmer å bytte brikke.

Mottakere kan enkelt melde seg av tjenesten. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med utsending av informasjon er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

For å utarbeide statistikk, samler vi inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på hjemmesiden.
Statistikk benyttes til forbedring og videreutvikling av informasjonstilbudet på nettstedet. Statistikken kan eksempelvis vise antall besøkende og tidsbruk på ulike sider, samt hvilke nettsteder de kommer fra og nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles avidentifisert og i aggregert form slik at de ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra oss til andre aktører. Mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer personvern kan du finne her: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. For mer informasjon om informasjonskapsler se https://www.vegamot.no/Cookies.aspx.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av vår leverandør, Coretrek AS. Det er kun Bompengeselskap Nord og Coretrek AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Bompengeselskap Nord og Coretrek AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

5. Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter Bompengeselskap Nord underleverandører og samarbeidspartnere.

For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår vi databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere. I tilfeller hvor leverandører eller underleverandører er lokalisert utenfor EU/EØS (tredjeparter), vil dine persondata fremdeles være beskyttet gjennom databehandleravtaler som inneholder standardbestemmelsene om datasikring som er godkjent av Europakommisjonen. Selskapene vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av Bompengeselskapene.

Bompengeselskapet har inngått avtale med Q-free Norge AS om manuell identifisering av registreringsnummer (bildebehandling). Q-free Norge AS benytter underleverandør som utfører identifiseringen fra Filipinene.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

6. Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare.

7. Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke.

Passeringene overføres til AutoPASS sentralsystem og slettes etter gjeldende regler fastsatt av Statens vegvesen. Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge de behandlingsansvarlige har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert statistikk for bompenger (statistikk uten personopplysninger). Personopplysninger som er bokføringspliktige lagres i henhold til bokføringsloven § 13. Fakturaer anses som primærdokumentasjon og skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

Avtalekunder kan selv rette eller supplere personopplysninger du mener er feil på Min side: www.minside.autopass.no. Alternativt kan du kontakte oss, så gjør vi det for deg.

8. Dine rettigheter

Som registrert kunde har du rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger slettet, rettet eller supplert.

Du har rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet og at sletting ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel regnskapsloven og bokføringsloven.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper du velger å rette en henvendelse til oss først.

9. Endringer

Vi vil kunne foreta mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

10. Vår kontaktinfo

Postadresse:
Bompengeselskapet Nord AS,
Kongens gate 43,
8514 Narvik

Epost:
personvern@bomveinord.no

Telefon:
+47 73 82 48 70