Gå til hovedinnhold Gå til søk

Endring av takst og rabattsystem Troms Bompengeselskap - Rv. 83 Vegpakke Harstad

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)/Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for Rv. 83 Vegpakke Harstad. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere.

Endringer som gjelder Veipakke Harstad fra 01.04.2018

Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
AutoPASS-avtaler med det selskap brikken er levert fra, hovedavtalen blir ikke endret.
Timesregel og passeringstak på 60 passeringer pr. måned for alle kjøretøy med gyldig brikke og avtale videreføres

Bomstasjoner Takstgruppe 1 Fullpris Takstgruppe 2
F
ullpris
Kanebogen, Skaunveien, Steinveien, Kongsveien, Tunnel ny veg, Lokket, Skolegata og Samasjøen 13 20

For ytterligere informasjon henvises det til annonseringer i dagspresse og vedlegg. Mer informasjon finnes også hos driftsoperatør www.harstadpakken.no