Gå til hovedinnhold Gå til søk

Endring av takst og rabattsystem for Hålogalandsbrua inkludert Trældal/Leirvik

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet

Endringer som gjelder Hålogalandsbrua fra 01.04.18:

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Alle kunder som har hovedavtale og brikke fra Hålogalandsbrua blir automatisk gjort om sin eksiterende etterskuddsavtale på 13% rabatt til etterskuddsavtale med 20% rabatt.
Dersom du har brikke fra et annet selskap, og tilleggsavtaler hos Hålogalandsbrua for å oppnå lokal rabatt på 13% rabatt, så blir denne tilleggsavtalen avviklet.
AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer i Hålogalandsbrua fra 1. april blir trukket fra hovedavtalen til 20% rabatt.
Nye takster som gjelder fra 01.04.2018:

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Bomstasjon Leirvik 42,00 99,00

For ytterligere informasjon henvises det til annonseringer i dagspresse og vedlegg. Mer informasjon finnes også hos driftsoperatør Ferde AS