Gå til hovedinnhold Gå til søk

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy

I tråd med lokalpolitiske vedtak vil det bli innført bompengeavgift for elbiler på Vegpakke Harstad og Vegpakke Salten. Takstene gjelder fra 2. januar 2020.

I Prop. 87 S (2017-2018)/Innst. 380 S (2017-2018) åpnes det for at det lokalt kan innføres betaling for nullutslippskjøretøy i alle bompengeanlegg. Betalingen kan variere mellom 0 og 50 pst. av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. I tråd med bompengepolitikken generelt forutsettes det lokalpolitiske vedtak for å forankre rabatten for nullutslippskjøretøy.

Det er lokalpolitisk tilslutning til å innføre bompengeavgift for nullutslippskjøretøy for Vegpakke Harstad og Vegpakke Salten.

Det vises til vedtak i fylkestinget i Troms av 12. mars 2019 der det legges til grunn at det for nullutslippskjøretøy innføres takster på 50 pst. av ordinær takst etter brikkerabatt for alle bompengeprosjekter i Troms fylke. Videre vises det til at også Harstad kommune har sluttet seg til betalingen for nullutslippskjøretøy.

Det vises til vedtak i fylkestinget i Nordland av 25. februar 2019 der det legges til grunn at alle bompengeprosjekter og pakker i Nordland skal ha 50 pst. bompenger for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1. For takstgruppe 2 innføres det ikke bompenger for nullutslippskjøretøy. Videre vises det til at også Bodø og Fauske kommune har sluttet seg til betalingen for nullutslippskjøretøy.
Etter Vegdirektoratets vurdering er vilkårene for å kunne innføre betaling for nullutslippskjøretøy for Vegpakke Harstad og Vegpakke Salten oppfylt. I tråd med lokalpolitiske vedtak legges det til grunn at nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 pst. rabatt av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt og blir ikke belastet bompenger. Rabattene for nullutslippskjøretøy krever gyldig avtale og elektronisk brikke.

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Uten gyldig avtale og elektronisk brikke, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy

Kunngjøringsdag 2. desember 2019

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøringen. Klagen sendes Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO Epost: [email protected]