Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nye takster takster for Hålogalandsbrua fra 08.07.20

Gjennom behandlingen av Prop. 1 (2019-2020) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å bevilge 1 400 mill. kr til kap. 1320, pst 73 Tilskudd for reduserte bompenger utenfor byområdene. Av dette er 448,4 mill. kr satt av til den opprinnelige tilskuddsordningen. Resterende bevilgning i 2020, om lag 850 mill. kr, settes av til å redusere bompenger i fire prosjekter.

Prosjektet E6 Hålogalandsbrua er ett av disse fire prosjektene. Prosjektet er tildelt 190 mill. kroner som et statlig tilskudd for å redusere takstene i bomstasjonen på Øyjord.

Dette tilskuddet gir grunnlag for  å kunne gjennomføre reduksjon i gjennomsnittstakst på 20% innenfor rammene for takst og innkrevingstid som er gitt i Prop. 117 S (2011–2012).

Narvik kommune og Nordland fylkeskommune har sluttet seg til denne ordningen.

Som følge av dette tilskuddet kan takstene settes ned den 8. juli.

Takstene for bomstasjonen Leirvik er uendret.

Nye takster fra 08.07.20:

Ordinære kjøretøy Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale og brikke
Takstgruppe1 Takstgruppe 2 Takstgruppe1 Takstgruppe 2
Øyjord 90,00 225,00 0,00 0,00
Bomstasjon Takstgruppe1 Ordinære kjøretøy Takstgruppe2 Ordinære kjøretøy Takstgruppe 2 Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke Takstgruppe 2 Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke
Øyjord Kr 90,00 Kr 225,00 Kr 0,00 Kr 0,00

Tabell 1: Ordinære bompengetakster for E6 Hålogalandsbrua (Øyjord) med nullutslippskjøretøy.

Takstgrupper:

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2  med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring. Klage sendes Vegdirektoratet.

Kunngjøringsdato 17.06.20