Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nye takster i Bypakke Bodø fra 1. september.

I Prop. 61 S (2021-2022), Innst. 269 S (2021-2022), og vedtak i Stortinget 10. mai 2022 er revidert finansieringsopplegg for prosjektet Bypakke Bodø i Nordland fylke omtalt. Stortinget ga sin tilslutning til forlenget innkrevingsperiode og økt gjennomsnittstakst.

Takstvedtak
Takstene endres innenfor rammene for takst og innkrevingstid som er gitt i Prop. 61 S (2021-2022). Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har sluttet seg til dette. Takstene endres fra og med 01.09.2022 klokken 00:01 og innkrevingstiden utvides med 5 år.

Nye takster for Bypakke Bodø.

Alle bomavsnitt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Ordinære kjøretøy Ordinære kjøretøy Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke
Takst fra 01.09.22 20,00 45,00 8,00 0,00

 

Takstgrupper:
Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillat totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS avtale og brikke får 50 % rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS avtale og brikke får 100 % rabatt.

Nullutslippskjøretøy er en felles betegnelse for elbiler og hydrogenbiler.
Uten elektronisk brikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy blir belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Takst- og rabattsystemet er uendret, herunder timesregel og månedstak.

Takstendringen kan påklages til Statens Vegvesen Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller til [email protected]

 

Takstvedtak for Bypakke Bodø fase 2

Annonse i Saltenposten og Avisa Nordland