Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nye takster i Vegpakke Harstad fra 1.mars 2022

Stortinget ga i sitt vedtak av 15. januar 2021, sin tilslutning til Revidert finansieringsopplegg av Vegpakke Harstad. Saken er omtalt i Prop. 204 S (2020-2021), Innst. 658 S (2020-2021).

Revidert finansieringsopplegg innebærer at gjeldende takster oppjusteres til gjennomsnittstakst på 6,30 kr i 2021-prisnivå.

Takstvedtak

Takstene endres innenfor rammene for takst og innkrevingstid som er gitt i Prop 204 S (2020-2021). Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har sluttet seg til dette, derfor endres takstene fra og med 01.03.2022 klokken 00:01

Nye takster for Bypakke Harstad: 

Ordinære kjøretøy Nullutslippskjøretøy
Gjelder alle bomavsnitt Fullpris Med gyldig avtale og brikke Fullpris Med gyldig avtale og brikke

Takstgruppe 1

Kjøretøy under 3500 kg

16,00 12,80 16,00 6,40

Takstgruppe 2

Kjøretøy over 3500 kg

25,00 25,00 25,00 0,00

Nye takster for vegpakke Harstad:

Takstgrupper: 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy: 

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt.

Nullutslippskjøretøy er en felles betegnelse for elbiler og hydrogenbiler.

Uten elektronisk brikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Takst- og rabattsystemet forøvrig er uendret, herunder timesregel og månedstak.

Takstendringen kan påklages til Statens Vegvesen Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller til [email protected]

takstvedtak_for_vegpakke_harstad[1]