Gå til hovedinnhold Gå til søk

Andre behandlinger av personopplysninger

I forbindelse med jobbsøknader, eller du er ansatt i BPS Nord

I forbindelse med jobbsøknader, eller du er ansatt i BPS Nord
Dersom noen søker jobb hos BPS Nord vil vi motta en rekke personopplysninger fra søkeren gjennom innsendt dokumentasjon, eksempelvis søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervjuer kan vi også foreta egne undersøkelser som for eksempel å kontakte opplyste referanser fra jobbsøkeren. Eksempler på personopplysninger i en ansettelsesprosess vil være identitetsopplysninger (navn, alder, kjønn, sivilstatus, nasjonalitet, fødselsdato og bilde), kontaktinformasjon, kontaktinformasjon til nærmeste pårørende, informasjon om utdanning og arbeidserfaring, interesser, informasjon til lønnsutbetaling (kontonummer, skattetrekk, mm.), opplysninger om offentlige verv og tilknytninger til fagforeninger. Vi pleier å spørre søkere om tillatelse til å lagre søknader uansett utfall av rekrutteringen. Våre interne prosedyrer tillater slik lagring i inntil ett år på eget, skjermet område som er tilgangsbegrenset.

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle slike opplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås.

Hvis den intervjuede blir ansatt vil ovenfornevnte personopplysninger legges inn i selskapets personalmappe og i lønnssystemet for utbetaling av lønn og rapportering av inntekter til skattemyndighetene. Behandlingsgrunnlaget for overlevering av informasjon til skattemyndighetene er i personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater BPS Nord å behandle opplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse som er pålagt den behandlingsansvarlige. Normalt lagres opplysninger innsamlet før ansettelse i arbeidsforholdets tid.

Sykefraværsoppfølging

Dersom en ansatt skulle bli syk vil vi som arbeidsgiver også gjennom sykemeldinger og dialog behandle opplysninger om din helse. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling av personopplysninger personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, at behandlingen er nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav b, at behandlingen er nødvendig for at vi kan oppfylle våre forpliktelser på området arbeidsrett i tråd med loven – se arbeidsmiljøloven kapittel 4.

Dersom en jobbsøker har brukt deg som referanse

I de tilfeller hvor en jobbsøker benytter deg som referanse vil vi motta din kontaktinformasjon fra den som har søkt jobb hos oss. Personvernforordningens artikkel 6 nr.1 bokstav b som tillater oss å behandle slike opplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en eventuell avtale inngås. Slike opplysninger oppgis gjerne i forbindelse med rekruttering, normalt sett gjennom CV, søknad eller på et intervju.

Henvendelser fra myndigheter

I noen tilfeller kontaktes vi av myndigheter med forespørsler angående passeringsinformasjon på enkeltpersoner. I slike tilfeller er vi lovpålagt å levere fra oss slike opplysninger til for eksempel politi eller skattemyndigheter. Personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c tillater oss å gjennomføre behandlinger som er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige. Myndigheter som ber om utlevering av opplysninger må søke BPS Nord om utlevering av slike opplysninger, hvor det også må oppgis hvilken lovhjemmel som er lagt til grunn for søknaden.

I forbindelse med driftskameraer

BPS Nord har driftskameraer på enkelte av våre bomstasjoner. Disse kameraene er satt opp for å overvåke, og å forebygge hærverk, på vårt innkrevingsutstyr/-anlegg. Alle disse anleggene er satt opp med teknologi som skal gjøre omgivelsene utydelige, slik at det som filmes i så stor grad som mulig bare er våre anlegg. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som lar oss behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å hindre innbrudd og sikre driften av vårt innkrevingsutstyr.

I forbindelse med videreutvikling av automatisk bildegjenkjenning av registreringsnummer

For å sikre innkreving av bompenger har vi i inngåtte avtaler bedt om at leverandørene skal videreutvikle både programvare og teknisk utstyr slik at vi sikrer innkreving av bompenger fra så mange passeringer som mulig i våre anlegg. I den forbindelse vil bildepasseringer kunne bli overført til leverandørene som benytter disse til å sikre gjenkjenning av bilregistreringsnummer fra bildene. Fører/passasjerer i kjøretøyene er sladdet på bildene.  Mindre enn 0,01% av bilder kan bli trekt ut og lagret i opptil 90 dager. Av disse kan liten andel, mindre enn 10 % av uttrekket, bli lagret i inntil fire år i sikre databaser for å sikre videreutvikling for fremtidige systemløsninger.
Uavhengig av hvilken videreutvikling som gjøre hos vår leverandør er de pålagt å følge personvernforordningen på lik linje med all annen bildeprosessering. Personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som lar oss behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å videreutvikle programvare for bildegjenkjenning på innkrevingsutstyr.