Gå til hovedinnhold Gå til søk

Behandling av personopplysninger for å kreve inn bompenger

Vi samler inn personopplysninger for å kreve inn bompenger fra passeringer med kjøretøy gjennom bomstasjoner. Dette skjer ved hjelp av automatiske bomstasjoner hvor trafikantene blir fakturerte for registrerte passeringer. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i Veglovens § 27. BPS Nord krever inn bompenger med bakgrunn i Bompengeavtale med Samferdselsdepartementet.

Behandlingsgrunnlaget for å behandle personopplysninger i forbindelse med innkreving av bompenger er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c, som tillater oss behandling av opplysninger som er nødvendige for å utføre en rettslig forpliktelse, jf. vegloven § 27, samt prosjekt- og finansieringsavtalene som er signert med Statens Vegvesen. Nedenfor beskriver vi hvordan vi samler inn opplysninger, og hvordan disse benyttes.

  • Alle kjøretøyer som passerer gjennom våre anlegg, vil bli registrert. Dette skjer ved hjelp av vårt veikantutstyr som registrerer passeringsdato og -tid, eventuell AutoPASS-brikke, samt at bilder tas foran og bak bilen av kjøretøyets registreringsnummer.
  • Registreringene overføres fra veikantutstyret til nasjonal kjerne som identifiserer om det er en aktiv avtale på passeringstidspunktet (sjekker kjøretøyets registreringsnummer og brikkenummer), og deretter priser passeringen. Statens vegvesen eier og drifter nasjonal kjerne, og er behandlingsansvarlig for denne operasjonen. Dersom en passering er identifisert som uten avtale, vil bildepasseringen legges til grunn for prisen. I slike tilfeller overføres opplysningene til automatisk nummergjenkjenning. Dersom systemet ikke finner godkjente registreringsnummer, blir bildene overført til manuell kontroll for registreringsnummer. BPS Nord har inngått avtale med Q-Free AS om manuell og automatisk identifisering av registreringsnummer. Hvis det er en brikke med aktiv avtale prises passeringen etter vilkårene med utstederne. Når passeringen er identifiser og priset overføres disse opplysningene tilbake til våre systemer.
  • For avtalekunder overføres opplysninger om passeringen til deres systemer for videre behandling (brikkenummer, bilskiltnummer, klassifisering av kjøretøy, registreringskode fra anlegg, vurderinger dersom kunde har kontaktet operatør, statuskode for kunde, kjøretøy og avtale, samt passeringsdato og -klokkeslett).
  • For norske kunder uten avtale gjøres oppslag i motorvognregisteret hos Statens vegvesen for at vi skal motta informasjon om bileier. I slike tilfeller mottar vi opplysninger som navn, adresse og fødselsdato. Når alle passeringer som skal faktureres er samlet inn, vil opplysninger om navn, adresse, fødselsdato og passeringsopplysninger overføres fra oss til Fair Distribution AS som er vår samarbeidspartner for fakturering.
  • Dersom en faktura overføres til inkasso må vi overføre kontaktinformasjon (navn, adresse, epost), fødselsdato og fakturagrunnlaget  til vår samarbeidspartner Fair Collection AS.
  • For utenlandske kunder uten avtale oversendes opplysningene om passering (bilskiltnummer, sted, dato og klokkeslett for passering) til ParkTrade AS som har ansvaret for innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøyer.

Lagringstider i forbindelse med passeringer

All passeringsinformasjon som regnes som regnskapsmateriell etter bokføringslovens § 13, skal lagres i 5 år. Når det gjelder bildepasseringer er det i våre systemer automatiske sletterutiner for ferdig fakturerte passeringer etter 180 dager. I enkelte tilfeller kan bildepasseringer lagres ut over denne perioden.

Ved søknad om fritak fra bompenger i bomringer

I enkelte tilfeller vil behandlingen kunne innebære bruk av særlige kategorier av personopplysninger. Slike opplysninger er å anse som sensitive, og vil derfor bli behandlet deretter. Bilister som er forflytningshemmede og søker fritak for bompenger er et slikt eksempel, hvor søkeren må fremvise vedtak fra kommunen om handicapkort. I slike tilfeller er behandlingsgrunnlaget vårt artikkel 6 nr. 1 e, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a, som tillater oss å behandle særlige kategorier av personopplysninger der den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Formålet i denne sammenheng er å avgjøre om søkeren har rett til fritak for bompenger i bomringer.

Kontakt med kundesenter

Dersom du kontakter vårt kundesenter, enten via telefon eller elektronisk, vil saksbehandleren måtte gjøre oppslag i våre datasystemer for å kunne hjelpe deg. Både i forbindelse med innkreving og kundehjelp vil vi benytte informasjon som kontaktinformasjon, passeringstider og dato, kjøretøyets registreringsnummer, og annen informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne løse våre oppgaver. Behandlingsgrunnlaget i slike tilfeller er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a, som tillater behandling av personopplysninger dersom den registrerte samtykker til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Formålet i slike tilfeller er å gi hjelp til den som kontakter oss.

Administrasjon av gjeldsordning

Dersom kunder opplever problemer med å betale gjelden sin, kan de søke namsmannen om gjeldsordning. Målet med en slik ordning er å sette personer i stand til å få kontroll over gjelden sin, og namsmannen vil i slike tilfeller lage et budsjett som skal følges. BPS Nord vil i slike tilfeller bli kontaktet av namsmannen, og våre kundebehandlere vil behandle personopplysninger som kontaktopplysninger og oversikt over gjeld.

Utveksling av personopplysninger med utstederselskaper

Som et ledd i bompengereformen ble bompengeselskapene pålagt å skille ut den delen av bedriften som omhandler kunder med avtaleforhold, og selge dette til andre selskaper (utstedere). De regionale bompengeselskapene skal selv kreve inn bompenger fra kunder uten AutoPASS-avtaler. Våre systemer er derfor lagt opp for å utveksle personopplysninger med utstedere slik at de er i stand til å kreve inn bompenger fra sine kunder. Behandlingsgrunnlaget for disse utvekslingene av personopplysninger er i personverforordningens artikkel 6 nr.1 bokstav c, som tillater behandling av opplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, jf. utstederforskriftens § 20.